રવિવાર, 30 મે, 2010

બસ એક ભૂલ


તે ઉત્તમ છે પણ આંધળી નથી ,
તે અક્ષમ છે પણ પાંગળી નથી,

કહો તો મારી છે પણ તમારી નથી,
જે સમજી છે પણ જાની નથી,

જે તમારાથી દૂર છે પણ મારી નજીક નથી,
તે બંધ બકવાસ છે પણ હજી તૂટી નથી,

તે સજીવ છે સ્વમાની છે પણ તેનામાં અકલ નથી,
સ્વગત સમજુ છે પણ બીજાની લાગણી ને સમજતી નથી,

તે બસ મારી ભૂલ છે બીજું કશું જ નથી,
આપે વારંવાર આપી માફી અને મેં લીધી
અને ના દીધી એ સિવાય બીજું કશું જ નથી.....